Το PlantUP στοχεύει στην εισαγωγή και στην ανάπτυξη μιας ερευνητικής υποδομής αιχμής, που αφορά στη διατήρηση και αξιοποίηση του πλούτου και της κληρονομιάς της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Με την καινοτόμα έρευνα στον τομέα των φυσικών προϊόντων, της βοτανικής ταυτοποίησης και διατήρησης, της γενετικής αποτύπωσης της βιοποικιλότητας και των πρωτόκολλων φυτοπροστασίας έναντι Επιβλαβών οργανισμών και ιών, η παρούσα υποδομή στοχεύει στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών έρευνας και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και προϊόντων.

Η υποδομή PlantUP προσφέρει υψηλής ποιότητας ερευνητικές υπηρεσίες, εκπαίδευση μεταδιδακτορικών ερευνητών σε νέες τεχνικές και αυξημένες πιθανότητες καινοτομίας σε όλους όσοι συμμετέχουν στο λεγόμενο “τρίγωνο της γνώσης” όπως:

 • Η ερευνητική κοινότητα (πανεπιστήμια ελληνικά και του εξωτερικού, ερευνητικά ιδρύματα εντός και εκτός της κοινοπραξίας) μέσω της πρόσληψης νέων μεταδιδακτορικών ερευνητών που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα υψηλά καινοτόμο περιβάλλον
 • Η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επωφελείται από την παραγωγή νέας γνώσης στον τομέα των φυσικών προϊόντων, της βιοποικιλότητας και της φυτοπροστασίας, και τη διάχυσή της στον επιστημονικό κόσμο, καθώς και το ευρύ κοινό
 • Οι δέκτες καινοτομίας και οι τελικοί χρήστες (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί) μέσω των νέων δυνατοτήτων εξερεύνησης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας
 • Διάφοροι έμμεσοι αποδέκτες, όπως είναι το ευρύ κοινό, οι καταναλωτές προϊόντων σχετιζόμενων με την έρευνα του PlantUP (π.χ. αγρότες)

Το PlantUP δίνει πρόσβαση και προσελκύει ερευνητές από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με στόχο τη δημιουργία ενός ερευνητικού περιβάλλοντος που προάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τη συνεργασία μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και των τοπικών παραγόντων, των βιομηχανιών, των συνεταιρισμών, των ρυθμιστικών αρχών, κλπ.

Το PlantUP μετά τη λήξη του ευελπιστεί να καθιερωθεί ως μια εξαιρετικά αξιόπιστη ερευνητική υποδομή, σε χρήστες από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, μέσω των υψηλής ποιότητας ερευνητικών υπηρεσιών που παρέχει στον τομέα της χημείας και τεχνολογίας φυσικών προϊόντων, της βοτανικής, της βιολογικής αποτίμησης, και της φυτοπροστασίας.

Η υλοποίηση του PlantUP ενισχύει τις υφιστάμενες υποδομές και αναμένεται να παράγει σημαντικά αποτελέσματα, όπως:

 • Τη βιώσιμη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των γενετικών πόρων
 • Τη διατήρηση της υγείας του φυτικού κεφαλαίου της Ελλάδας
 • Την προφύλαξη από κάθε απειλή μη ενδημικών Επιβλαβών Οργανισμών
 • Τη διάθεση πιστοποιημένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Την ανάπτυξη και εισαγωγή στην καλλιέργεια ειδών που δεν καλλιεργούνται μέχρι στιγμής συστηματικά
 • Την ανάπτυξη βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών
 • Την ανακάλυψη νέων φυσικών προϊόντων με θεραπευτική ή αγροχημική χρήση
 • Την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Πιο συγκεκριμένα με την ολοκλήρωσή του, το PlantUP:

 • Έχει εγκαταστήσει ένα ψηφιοποιημένο ερμπάριο στο οποίο περιλαμβάνονται πραγματικά δείγματα της άγριας ελληνικής βιοποικιλότητας, καλλιεργούμενων ή δυνητικά καλλιεργούμενων φαινοτύπων φυτών με οικονομική σημασία, τα αντίστοιχα γενετικά δεδομένα και προηγμένες πληροφορίες με τη μορφή DNA barcodes.
 • Έχει εγκαταστήσει σε κεντρικό επίπεδο υποδομής την Τράπεζα Φυσικών Προϊόντων, που περιλαμβάνει χημικές ουσίες απομονωμένες από φυτικούς οργανισμούς και φυτικό υλικό, εκχυλίσματα και δραστικά κλάσματα φυτικού υλικού, με ψηφιοποιημένα φασματοσκοπικά δεδομένα, χρωματογραφικά προφίλ, μετα-δεδομένα όπως η προέλευση, η παρουσία τους σε άλλα δείγματα βιοποικιλότητας, η διαπιστωμένη ή δυνητική φαρμακολογική τους δράση.
 • Έχει αναπτύξει πρωτόκολλα και οργανολογίες βασισμένες σε φαινοτυπικά και γενωμικά (γονιδιωματικά) δεδομένα έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στη βιώσιμη αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας.
 • Έχει αναπτύξει πρωτόκολλα για τη βελτιστοποίηση καλλιεργητικών και αγρονομικών πρακτικών, βασισμένα στις νέες τεχνολογίες που παρέχουν βέλτιστες αποδόσεις και ποιότητα.
 • Έχει παράσχει καινοτόμες λύσεις με δυνατότητα κατοχύρωσης, για την αποτελεσματική αξιοποίηση φυτικού υλικού με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Έχει μελετήσει τη δυνατότητα κλιμάκωσης των διαδικασιών εκχύλισης και απομόνωσης με στόχο τη δημιουργία νέων παραγωγικών διαδικασιών.
 • Έχει εφαρμόσει αναλυτικές μεθοδολογίες (χρωματογραφία, φασματοσκοπία, μεταβολομική) για το προηγμένο χημικό προφίλ και το χαρακτηρισμό του φυτικού υλικού (φυτά, εκχυλίσματα, ουσίες) και των τελικών προϊόντων.
 • Έχει αναπτύξει πρωτόκολλα για την ανάλυση δραστικών συστατικών που περιέχονται σε τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής, φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά σκευάσματα, καλλυντικά, όπως επίσης και πρωτόκολλα για τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων (π.χ. ανίχνευση απάτης).
Διαβάστε περισσότερα