Το μακροπρόθεσμο όραμα είναι η υλοποίηση του PlantUP μέσω της συνεργιστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, η ταχεία και συστηματική μεταφορά της βασικής επιστήμης και της τεχνολογίας από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια στη βιομηχανία και η συνεχής ροή των άριστα καταρτισμένων επιστημόνων από την ακαδημαϊκή κοινότητα στη βιομηχανία. Όλα τα παραπάνω προάγουν την τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο στις τεχνολογικά πρωτοπόρες χώρες.