Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Χρήση της τεχνολογίας (Luminex – MAGPIX) στην ανίχνευση βακτηριακών ή άλλων επιβλαβών μικροοργανισμών σε φυτά. Η ανίχνευση πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων εκκινητών που αναγνωρίζουν το 16S rRNA και το 23S rRNA των βακτηριακών μικροοργανισμών και στην περίπτωση των ιών χρησιμοποιείται κάποια πρωτεΐνη του περιβλήματος των ιών, όπως η major coat protein του CTV
  • Η τεχνολογία XMAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση οποιουδήποτε βιοδείκτη που υπάρχει ήδη στο εμπόριο στα panels της Millipore
  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε βιοχημική ανάλυση με τις κλασικές μεθόδους βιοχημείας
  • Μελέτη της βιολογικής δράσης νεοσυντιθέμενων ουσιών, φυτικών εκχυλισμάτων ή άλλων ενώσεων, όπως αντιοξειδωτική δράση, αντιμικροβιακή δράση, αντιφλεγμονώδης δράση, κυτταροτοξική δράση κ.ά.

Διαθέσιμος εξοπλισμός

  • Το εργαστήριο Βιοχημείας είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα για την εκτέλεση των πειραμάτων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Αναλυτικότερα διαθέτει: συσκευές PCR, συσκευή αλληλούχισης DNA, συσκευές ηλεκτροφορήσεων DNA/RNA, πρωτεϊνών 1D και 2D, Western blotting, UVP MultiDoc-it Digital Imaging system, ELISA reader, φασματοφωτόμετρα, ψυχόμενες φυγόκεντροι και υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη, δύο χώροι κυτταροκαλλιέργειας με 3 ηλεκτρονικά μικροσκόπια, τρεις θαλάμους νηματώδους ροής, επωαστικούς κλιβάνους με CO2, επωαστήρες με ή χωρίς ανάδευση για βακτήρια, χρωματογραφία HPLC, GC και τέλος το μηχάνημα MAGPIX.