Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο εργαστήριό μας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα εξής:

  • Ταυτοποίηση & Ποσοτικός προσδιορισμός συστατικών με Υγρή Χρωματογραφία Υπερ-υψηλής Απόδοσης και ανιχνευτή DAD ή/και ELSD (UHPLC-DAD-ELSD)
  • Διαχωρισμός/Απομόνωση συστατικών από μίγματα (Preparative – HPLC)
  • Επιταχυνόμενη εκχύλιση στερεού-υγρού σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση (Accelerated Solvent Extraction)
  • Μοριακή Ταυτοποίηση φυτικών ειδών με DNA barcoding

(Περιλαμβάνει εκχύλιση DNA από φρέσκο ή αποξηραμένο φυτικό ιστό. Ενίσχυση 2 DNA barcodes (matk και trnH-psbA) και εάν χρειαστεί και τρίτη περιοχή (ITS2). Αλληλούχιση των προϊόντων)

  • Έλεγχος ποιότητας Α’ Υλών και Τελικών προϊόντων Φαρμακευτικών και Καλλυντικών σκευασμάτων και Συμπληρωμάτων διατροφής
  • Μελέτη παραμετροποίησης/βελτιστοποίησης διεργασιών με σύγχρονες στατιστικές μεθόδους (Πειραματικός Σχεδιασμός, Νευρωνικά Δίκτυα κ.λπ.)
  • Ταξινομικός προσδιορισμός φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας

Διαθέσιμος εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που παρέχεται στην ερευνητική υποδομή από το εργαστήριό μας αφορά στα εξής:

α. UHPLC-DAD-ELSD

β. Preparative – HPLC -DAD

γ. Accelerated Solvent Extractor

δ. DNA barcoding