Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Σημαντικό στοιχείο στη φιλοσοφία του εργαστηρίου και γνώμονας της λειτουργίας του παραμένει η ενίσχυση τεχνικών και μεθοδολογιών, οι οποίες είναι «πράσινες» και φιλικές προς το περιβάλλον.

  • Συμβατικές και σύγχρονες μέθοδοι εκχύλισης – «πράσινες» τεχνικές (π.χ. CO2)
  • Εμπλουτισμός και κλασμάτωση εκχυλισμάτων
  • Διαχωρισμός και απομόνωση καθαρών ουσιών (π.χ. FCPC)
  • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό ολικών εκχυλισμάτων (π.χ. HPLC-UV, LC-MS, NMR)
  • Ποσοτικοποίηση ουσιών σε ολικά εκχυλίσματα, μίγματα, βιολογικά υγρά
  • Εκχύλιση και εμπλουτισμός εκχυλισμάτων – – απομόνωση μορίων, σε μεγάλη κλίμακα
  • Μορφοποίηση τελικού προϊόντος (π.χ. λυοφιλοποίηση, spray drier)
  • Αξιολόγηση βιολογικών ιδιοτήτων εκχυλισμάτων, κλασμάτων και καθαρών ουσιών (π.χ. DPPH, tyrosinase)
  • Σύνθεση αναλόγων και παραγώγων δραστικών μορίων

Απώτερος στόχος αποτελεί η εφαρμογή σε φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, τρόφιμα, σκευάσματα διατροφής κ.ά.

Διαθέσιμος εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που παρέχεται στην ερευνητική υποδομή από το εργαστήριό μας αφορά στα εξής:

α. Πλήρες σύστημα υγρής χρωματογραφίας – φασματομέτρου μαζών τύπου τριπλού τετραπόλου-TOF κατάλληλο για υψηλής ευαισθησίας ποσοτικό προσδιορισμό και υψηλής διακριτικής ικανότητας ανίχνευση άγνωστων μαζών

β. Αυτοματοποιημένο σύστημα υγρής χρωματογραφίας

γ. Αυτόματος συλλέκτης δειγμάτων