Σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης του PlantUP, έχουν οριστεί συγκεκριμένοι ερευνητικοί άξονες πάνω στους οποίους δημιουργείται η προτεινόμενη υποδομή. Συγκεκριμένα:

 • Αναγνώριση επιθυμητού φυτικού υλικού (φυτά, σπόροι) γεωργικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, συλλογή, καταγραφή
 • Ταυτοποίηση, συστηματική αναγνώριση και ψηφιοποίηση των δεδομένων (φυτικού και αναπαραγωγικού υλικού)
 • Ανάπτυξη μεθόδων καλλιέργειας στο έδαφος και σε υδροπονικά συστήματα
 • Ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση επιβλαβών και ωφέλιμων μικροοργανισμών της υγείας των φυτών
 • Μελέτη επιβλαβών οργανισμών των φυτών και ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης
 • Αξιολόγηση της επαγωγής μηχανισμών άμυνας των φυτών στους επιβλαβείς οργανισμούς
 • Μελέτη των μηχανισμών άμυνας/αλληλοπάθειας των φυτών έναντι επιβλαβών οργανισμών
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών εκχύλισης, χημικής ανάλυσης και χαρακτηρισμού τους
 • Φυτοχημική μελέτη, απομόνωση και ταυτοποίηση φυσικών προϊόντων
 • Εκτίμηση βιοδραστικότητας και τοξικότητας των απομονωμένων φυσικών προϊόντων
 • Ανάπτυξη και αναβάθμιση πρωτοκόλλων σε πιλοτική κλίμακα (έμφαση στις «πράσινες» τεχνικές) και
 • Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογή στη φαρμακευτική, στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, αγροχημικών και καλλυντικών