Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο εργαστήριό μας έχουμε τη δυνατότητα να:

αξιολογήσουμε γενετικό υλικό τομάτας ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών σε θερμοκήπιο, το τρισδιάστατο σχήμα του καρπού και την παραγωγικότητα,

προσδιορίσουμε σειρές τομάτας με διαφορική έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων για εύρεση στόχων για βελτίωση ποικιλιών,

διασταυρώσουμε ποικιλίες ελιάς και να χαρακτηρίσουμε το γενετικό υλικό σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης για προσδιορισμό νέων υποκειμένων,

χαρακτηρίσουμε γενετικό υλικό ελιάς με μοριακούς δείκτες

προσδιορίσουμε ποικιλία προέλευσης φαινομικά των καρπών, φύλλων, ενδοκαρπίων ελιάς κ.λπ. με καινοτόμους αλγόριθμους

επιβεβαιώσουμε ποικιλία προέλευσης ελαιολάδου με ανάλυση DNA.

Διαθέσιμος εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που παρέχεται στην ερευνητική υποδομή από το εργαστήριό μας αφορά στα εξής:

α. Μηχάνημα Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης σε πραγματικό Χρόνο (Real Time PCR-96well)

β. High Resolution Melting Software

γ. 10 πλατφόρμες ζύγισης και αυτοματοποιημένο σύστημα ποτίσματος και μονάδα ελέγχου και καταγραφής αποτελέσμάτων/δεδομένων – Lysimeters with water flow monitoring

δ. 3D Σύστημα σάρωσης – 3D scanner

ε. Φωτογραφική Μηχανή – DSLR Camera

ζ. Μητρική κάρτα- Raspberry Pi- Mini PC

η. Φορητός Μετρητής χλωροφύλλης – Chlorophyll meter

θ. Kαταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα – Data logger (Temperature/Humidity)

ι. Θερμοκήπια με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας