Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Εφαρμογές συνεστιακής μικροσκοπίας με ταυτόχρονη ενεργοποίηση έως οκτώ φωτεινών δεσμών διέγερσης σε οποιοδήποτε σημείο του φάσματος μεταξύ 470 nm – 700 nm. Πλήρης προσαρμογή σε οποιοδήποτε δείγμα και φθορίζουσα ουσία μέσω ανίχνευσης του εκπεμπόμενου φωτός με τη χρήση ενός PMT (photomultiplier) και δύο υβριδικών ανιχνευτών (Hybrid detectors). Η τεχνολογία LightGate παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανίχνευσης σήματος στο μήκος κύματος διέγερσης του παρασκευάσματος χωρίς αντανάκλαση από τη δέσμη διέγερσης.
 • Εφαρμογές μικροσκοπίας διερχόμενου φωτός και φθορισμού. Διαθέτει τα εξής filter tubes: I3 (excitation range: blue) N2.1 (excitation range: green) και A (excitation range: UV). Το μικροσκόπιο είναι συνδεδεμένο με κάμερα AxioCam MR3 (Zeiss) και σύστημα επεξεργασίας εικόνας AxioVision Rel 4.7 (Zeiss).
 • Εφαρμογές απεικόνισης που απαιτούν διερχόμενο ή προσπίπτον φως ή φθορισμό. Διαθέτει τρία φίλτρα φθορισμού για ανίχνευση χρώσεων DAPI, GFP και Mcherry. Συνοδεύεται από ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας και κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (LAS X).
 • Εφαρμογές ποσοτικού western, In-Cell western (ICW), ανίχνευση γονοτοξικότητας με τη μέθοδο γ-H2AX- ICW, ανίχνευση απόπτωσης, κ.λπ. Διαθέτει φίλτρα που ανιχνεύει στο φάσμα του υπερύθρου, σε μήκη κύματος 700 και 800 nm.
 • Εφαρμογές ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και ανοσοαποτύπωσης (Western). Διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης μέσω του συστήματος ChemiDoc imaging και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μέσω του λογισμικού PDQuest.
 • Βιοδοκιμές ηλεκτροφυσιολογίας εντόμων σε πτητικές ενώσεις (ηλεκτροαντενογραφία)
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός πληθώρας πτητικών και ημιπτητικών ενώσεων, όπως τα γεωργικά φάρμακα, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), οι διοξίνες, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) κ.ά. σε διάφορα υποστρώματα (τρόφιμα, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα κ.λπ.). Ο αναλυτής μαζών των συγκεκριμένων οργάνων είναι το τριπλό τετράπολο.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός οργανικών ενώσεων, όπως είναι τα γεωργικά φάρμακα, τα αντιβιοτικά, κ.ά. με μεγάλη αναλυτική ακρίβεια. Διαθέτει ως αναλυτή μαζών ένα τριπλό τετράπολο, ενώ η επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού Agilent MassHunter.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων του περιοδικού πίνακα σε πληθώρα υποστρωμάτων (πχ. τρόφιμα, νερό, φυτικά εκχυλίσματα κ.λπ.). Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνονται χαμηλά όρια ανίχνευσης για τα περισσότερα στοιχεία, καθώς επίσης και υψηλός βαθμός εκλεκτικότητας. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων στο συγκεκριμένο όργανο πραγματοποιείται μέσω του λογισμικό Qtegra.

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

 • Συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης [TCS SP8 Χ (Leica)]
 • Οπτικό μικροσκόπιο διερχόμενου φωτός και φθορισμού (LEICA DM2500)
 • Στερεοσκόπιο διερχόμενου και προσπίπτοντος φωτός και φθορισμού (LEICA Μ205FA)
 • Odyssey CLx infrared imaging system
 • Σύστημα ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων (BIORAD i12 IEF System και Trans-Blot Turbo)
 • GC EAD
 • Gas chromatography-tandem mass spectrometry [GC-MS/MS, Chromtech Evolution MS/MS triple quadrupole mass spectrometer built on an Agilent 5975 B inert XL EI/CI MSD system, και GCMS-TQ8040 NX(Shimadzu)]
 • Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC MS MS, Agilent Technologies 6410 Triple Quad LC-MS)
 • Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP MS)