Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Μοριακός χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών συμπεριλαμβανομένων αυτοφυών πληθυσμών, ποικιλιών και υβριδίων
 • Χρήση μοριακών DNA δεικτών στη γενετική βελτίωση φυτών
 • Μοριακή ταξινομική
 • Γενετική ανάλυση απειλούμενων ενδημικών ειδών φυτών με στόχο την προστασία τους.
 • Χρήση γενετικών δεικτών στο χαρακτηρισμό τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ως ΠΟΠ, ΠΓΕ. Έλεγχος μονοποικιλιακών προϊόντων
 • Χρήση DNA δεικτών στην ιχνηλασιμότητα προϊόντων αγροδιατροφής
 • Έλεγχος καθαρότητας και γενετικής ομοιομορφίας πολλαπλασιαστικού (σπόροι μοσχεύματα κ.λπ.) και φυτωριακού υλικού. Ανίχνευση επιμιξιών
 • Ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO’s)
 • Καταγραφή της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας με χρήση μορφολογικών περιγραφητών σε καλλιεργούμενα φυτικά είδη
 • Ποσοτικοποίηση της γονιδιακής έκφρασης με qPCR

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

 1. Αυτόματος πολύ-τριχοειδής γενετικός αναλυτής έξι (6) χρωστικών
 2. Επιτραπέζιο φθορισμόμετρο
 3. Συσκευή high-throughput λύσης ιστών για απομόνωση DNA, RNA και πρωτεϊνών
 4. Θερμοκυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (qPCR) CFX96 C1000 Touch Thermo Cycler (Bio-Rad)
 5. Σύστημα απεικόνισης νουκλεϊκών οξέων (Gel Doc™ XR+)
 6. Σύστημα απεικόνισης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών με πολλαπλές μεθόδους ανίχνευσης, όπως φθορισμός, χρωματομετρία, πυκνομετρία, χημειοφωταύγεια και χημειοφθορισμός (ChemiDoc XRS+)
 7. Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός για απομόνωση, πολλαπλασιασμό γενετικού υλικού (PCR) και ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών κ.λπ.