Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τα ΑΦΦ μέσω της παρατήρησης ζωντανών αντιπροσώπων των φυτικών ειδών, φυτά στον Βοτανικό Κήπο.
 • Αναγνώριση φυτικών ειδών και πιστοποίηση του φυτικού υλικού από καλλιέργεια η ελεύθερη συλλογή με τη χρήση στερεοσκοπίου με βάση τις μορφολογικές κλείδες και σύγκριση με τα κατατεθειμένα δείγματα στο Βοτανικό Μουσείο.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης φυτικού υλικού και σπερμάτων για συνεργαζόμενους φορείς και αγρότες.
 • Προσδιορισμός ολικών φαινολών, φλαβονοειδών, ανθοκυανινών, πρωτεϊνών, σακχάρων, ασκορβικού οξέος με χρωματομετρικές μεθόδους.
 • Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής δραστικότητας με μεθόδους σάρωσης της ελεύθερης ρίζας του DPPH, της αναγωγικής ικανότητας (αναγωγή του σιδηρικατιόντος, FRAP), σάρωσης του H2O2, κ.ά.
 • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση μη πτητικών δευτερογενών μεταβολιτών σε εκχυλίσματα με τη χρήση χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών τεχνικών.
 • Απόσταξη αιθερίου ελαίου με τη χρήση συσκευής Clevenger (ή/και εκχύλιση πτητικών συστατικών με τη χρήση υπερήχων) για την εύρεση της περιεκτικότητας της δρόγης σε αιθέρια έλαια
 • Ανάλυση πτητικών συστατικών που περιέχονται στο αιθέριο έλαιο με τη χρήση μεθόδου GC/MS, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των κυριότερων συστατικών (εύρεση της ταυτότητας των συστατικών και εκτίμηση της % περιεκτικότητας)

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (1260 Infinity II) & φασματομετρίας μάζας (InfinityLab LC/MSD) με ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization, ESI) ως σύστημα ιονισμού και απλό τετράπολο ως αναλυτή ιόντων της εταιρείας Agilent Technologies.
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (2695 Separations Mode) με ανιχνευτή UV/vis (2487 Dual λ absorbance)
 • Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός για εκχυλίσεις και αναλύσεις (αποστακτικές και εκχυλιστικές διατάξεις, ζυγοί, αντλίες διαφόρων τύπων, συλλέκτες κλασμάτων, καταγραφείς, πεχάμετρα, φυγόκεντροι, λουτρά διαφόρων τύπων, αναδευτήρες/ανακινητήρες, θερμαντικές εστίες διαφόρων τύπων, rotavapors, συσκευή προσδιορισμού Σ.Τ. κ.λπ.).
 • Μικροσκόπια-Στερεοσκόπια