• Δημιουργία υποδομής αριστείας πανελλαδικής εμβέλειας βασισμένης σε τεχνολογίες αιχμής για τη διατήρηση, προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς (ΕΟ) και ορθή εκμετάλλευση του φυτικού πλούτου της χώρας.
  • Καταγραφή της υπάρχουσας βιοποικιλότητας και γενετικός χαρακτηρισμός σημαντικών ειδών αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και αυτοφυών εδώδιμων φυτών.
  • Καταγραφή της χημειοποικιλότητας στο Ελληνικό φυτικό κεφάλαιο και διατήρηση των δεδομένων σε κατάλληλες βιοτράπεζες εθνικής εμβέλειας.
  • Ανάπτυξη και παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού για είδη αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και αυτοφυών εδώδιμων φυτών που μπορούν να αξιοποιηθούν καλλιεργητικά.
  • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, παραγωγής και συστημάτων καλλιέργειας (υδροπονία, αεροπονία) για σημαντικού ενδιαφέροντος είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών εδώδιμων φυτών.
  • Μελέτη επιβλαβών οργανισμών των φυτών, ως προς τη βιολογία και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα φυτά, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων και στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην πρόληψη/διαχείριση των ασθενειών που προκαλούν στα γεωργικά και φυσικά οικοσυστήματα.
  • Μελέτη βιωσιμότητας των διεργασιών που σχετίζονται με τη βιομηχανικής κλίμακας «πράσινη» παραγωγή Φυσικών Προϊόντων και παραγώγων τους υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων τεχνικών αξιοποίησης με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, ως συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά σκευάσματα.
  • Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων, των δεξιοτήτων και των συνθηκών εργασίας που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων και την παροχή νέων προοπτικών σταδιοδρομίας.
  • Ανάπτυξη νέων και μακροχρόνιων ερευνητικών συνεργασιών, μετάδοση γνώσεων μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και βελτίωση της έρευνας και καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.