Η ΕΥ PlantUP βασίζεται στη δυναμική αλληλεπίδραση δύο κύριων στοιχείων, της επιστημονικής εξειδίκευσης και της τεχνογνωσίας επιλεγμένων ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα. Προς το παρόν, η έρευνα που αφορά στον φυτικό πλούτο της Ελλάδας είναι κατακερματισμένη και ως εκ τούτου μάλλον ανεπαρκής για την εφικτή αξιοποίηση της διαθέσιμης μοναδικής βιοποικιλότητας και του απαράμιλλου φυτικού πλούτου. Η παρούσα κοινοπραξία έχει δημιουργηθεί με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα μεταξύ ερευνητικών ομάδων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους συνδέοντας έτσι το σύνολο των κρίκων της αλυσίδας για την αξιοποίηση του φυτικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, τις πρωτοποριακές καλλιεργητικές μεθόδους, τις τεχνικές φυτοπροστασίας, την ανίχνευση πηγών φυσικών προϊόντων, την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους, τους τομείς αξιοποίησης, την εμπορική παραγωγή της πρώτης ύλης στα αειφόρα γεωργικά συστήματα, τη βιομηχανική παραγωγή των δραστικών ενώσεων, την τυποποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων, καθώς και την εμπορία των τελικών προϊόντων. Η κοινοπραξία PlantUP αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες που ανήκουν σε 9 από τα κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της γεωργικής επιστήμης, γεωπονίας, χημείας φυσικών προϊόντων, μηχανικής, βιολογίας, φυτοπαθολογίας, χημείας, κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Συντονιστής Φορέας της Πράξης, όσο και ο Υπεύθυνος της Πράξης, Καθ. Λ. Σκαλτσούνης και η ομάδα του έχουν μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, Εθνικών και Ευρωπαϊκών, καθώς και στη συνεργασία με Ιδιωτικούς φορείς γεγονός που εγγυάται την ομαλή πορεία και επιτυχία του εγχειρήματος PlantUP. Επιπρόσθετα, και οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν να επιδείξουν μακρά πείρα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που αποτελεί ένα ακόμα καθοριστικό στοιχείο της επίτευξης των φιλόδοξων, ωστόσο ρεαλιστικών στόχων της παρούσας ΕΥ.

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι φορείς του PlantUP είναι: