Σκοπός: Η συνεχής προστασία και αναβάθμιση της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Στόχος ΕΥ PlantUp: Μελέτη και διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών των φυτών (μικροοργανισμοί, έντομα, νηματώδεις, ζιζάνια) που σχετίζονται με τα γεωργικά και τα φυσικά οικοσυστήματα

Δράσεις:
Μελέτη Μοριακών Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Επιβλαβών Οργανισμών (ΕΟ) με βιοαπεικονιστικές & -ομικές τεχνολογίες τελευταίας γενιάς
Ταυτοποίηση ΕΟ και ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευσή τους
Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) επί της επαγωγής μηχανισμών άμυνας των φυτών στους ΕΟ
Αξιολόγηση της τοξικότητας ΦΠ και απομονωθέντων μεταβολιτών

Ερευνητική ομάδα:
Υπεύθυνη
Δρ Χ. Βαρβέρη
Εργαστήρια
Ιολογίας, Μυκητολογίας, Βακτηριολογίας, Ζιζανιολογίας, Βιολογικής Καταπολέμησης, Τοξικολογικού Ελέγχου, Bιολ. Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Διαθέσιμος Εξοπλισμός
Ερευνητικό – εκπαιδευτικό θερμοκήπιο βιοασφάλειας ΒL3
Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για μοριακές τεχνικές
Συνεστιακό μικροσκόπιο
ΗRMS για πρωτεϊνική & μεταβολομική ανάλυση
IC-ICP MS για ανίχνευση όλων των στοιχείων του περιοδικού πίνακα, ιόντων και ισοτόπων
LC-MSMS, GC-MSMS για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων οργανικών ρυπαντών
Πειραματικά μοντέλα (in vitro & in vivo) ασπόνδυλων, σπονδυλωτών & θηλαστικών για τις μελέτες επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων